48h بایگانی

AwA و ساسپرلا

فیوژن / جاز / جهان

وب سایت
فروشگاه
ساوندکلاود
اسپاتیفای
عنوان
Youtube
اینستاگرام
عنوان
سال اجرا: 2023

AwA و Sasperella یک گفتگوی موسیقی بین یک گروه است که ترکیبی از عناصر
موسیقی معاصر مخلوط با نقوش فارسی و یک موسیقیدان المانی که
موسیقی به شکل اهنگ و ملودی نیز می تواند به صورت درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

این در مورد گوش دادن به یکدیگر موسیقی و همچنین فرهنگی و نشان دادن تمایل به توسعه است.
از اگاهی خود، چرا که تنها کسانی که می توانند به دور از خود به دیگری پاسخ دهند، قادر به انجام
برای ورود به یک گفتگوی برابر و ایجاد یک کل هماهنگ.

عکس: هادی دفتری