48h بایگانی

باکاری جاتا

درامینگ

سال اجرا: 2023
این یک ساز افریقایی به نام djemba و dundunba و نواختن و یا اموزش rhydems افریقایی به عنوان wel است. چون من یک کارگاه طبل زدن در هوای ازاد انجام خواهم داد