48h بایگانی

گروه بلوز بیلبروک

بلوز راک

وب سایت
Youtube
سال اجرا: 2023
Billbrook BluesBand در بیلبروک تاسیس شد و تقریبا 20 سال است که در شمال المان بازی می کند. وقت ان است که در جزیره البه بازی کنیم. بلوز - در اشکال مختلف بیان ان - موسیقی است که همه ملیت ها، گرایش های جنسی، تمام حرفه ها و مذاهب را متحد می کند. جدی. ما استانداردهای شناخته شده ای را که توسط همه گروه های بلوز اجرا می شود، بازی نمی کنیم، بلکه اهنگ های خودمان را با اشعار المانی: انتقادی، طعنه امیز، بی احترامی و متوسط. موسیقی برای پاها خوب است و شما می توانید برقصید. خلق و خوی خوب و موسیقی بزرگ وعده داده شده است!
عکس: بیلبروک BluesBand