48h بایگانی

کابل JO

زمان دریایی به اواز همراه به

وب سایت
اینستاگرام
سال اجرا: 2023

Kabel-Jo یک گروه اهنگ دریایی کوچک و خوب و بهترین صید جانبی برای رویدادهای دریایی از هر شخصیت است.
پر از شور و شوق، این دو تن کلبه های دل بسته، لمس اهنگ های بندر و بازدیدهای شیرین شیرین برای گوش دادن و طنین های قدرتمند است.
در اینجا، سنت و لذت زندگی بی پروا به یک دم خوشمزه اماده می شود و صدای دریا و فریاد مرغان دریایی در هر صدا وجود دارد.

بازیگران:
ارن A. تئوفیل - اواز + دوبل باس + گیتار
تریستان کیندل - اکاردئون + اواز + هارمونیک

عکس: نام