48h بایگانی

Kiez، قافیه و زنده: Das Kanönchen-Schleckeis-Rad

ضربان، هیپ هاپ، رپ، ازاد

وب سایت
سال اجرا: 2023

Kanönchen-Schleckeis-Rad دوباره در جاده است! با سیستم صوتی ما و تن بستنی در چمدان ما، ما یا شما جشنواره را دوباره امسال ناامن خواهیم کرد.
دی جی های ما ضربه می زند و شما می توانید استعداد ازاد خود را ثابت کنید: نبردهای میکروفون باز، داستان سرایی عمیق، نامه های عاشقانه پنیری، همه چیز وجود دارد!

برای هر کسی که جرات رفتن به میکروفون را دارد، بستنی خوشمزه (طعم کولا یا پرتقال) به عنوان پاداش وجود دارد!

Kiez، Rhymes & Live-Crew مشتاقانه منتظر دیدن شما است!

عکس: لئونی صارمبا