48h بایگانی

چوپانی

بیت و نمونه موسیقی

اینستاگرام
سال اجرا: 2023
شفردینگ موسیقی خوب در بهترین شرکت یک گوش در منطقه، یک انگشت بر روی دستگیره و چشم در جعبه های ضبط. صدا از وینیل برای ساعت های خوب در زندگی coaxed. مستقر در هامبورگ ویلهلمسبورگ.
عکس: کای Sieverding