48h بایگانی

درام دایره Stübenplatz

دایره درام مشارکتی بداهه

سال اجرا: 2023
دایره درام Stübenplatz و تسهیل کننده دایره درام کمال Sanlitürk شما را به یک دایره درام مشارکتی بداهه دعوت می کند که همه از ان استقبال می کنند. با قدرت متمرکز ریتم های خود به خود تولید شده، همه شرکت کنندگان ترکیب می شوند تا یک بدن پر انرژی و تحریک کننده صدا را تشکیل دهند. هیچ ابزار یا دانش قبلی مورد نیاز نیست.