شروعدوره ثبت نام برای 48h Wilhelmsburg 2024 به پایان رسیده است!

دوره ثبت نام برای 48h Wilhelmsburg 2024 به پایان رسیده است!

از 1 دسامبر تا 15 ژانویه می توانید برای 48h Wilhelmsburg امسال ثبت نام کنید. در مجموع 186 نوازنده، 15 نفر و 47 مکان ثبت نام کرده اند. باور نکردنی نیست؟!

حالا نوبت کمیته برنامه امسال است. کمیته برنامه از جانبازان جزیره البه، کاشفان محله و متخصصان محله تشکیل شده است! از ژانویه تا مارس، کمیته در عمل خواهد بود، بررسی مکان های بالقوه و به طور مشترک طراحی برنامه برای 48h ویلهلمسبورگ 2024!

ما نمی توانیم صبر کنیم تا از طریق برنامه های کاربردی خود را نگاه کنید و گوش دادن به موسیقی خود را. با تشکر از همه کسانی که ثبت نام کرده اند و می خواهند برای پانزدهمین بار با ما در جزایر البه صدا کنند.