شروعراهنماها می خواستند!

راهنماها می خواستند!

بیش از 100 کنسرت در یک اخر هفته در مکان های مختلف در سراسر جزایر البه نیاز به حمایت سازمانی زیادی دارند. در اخر هفته جشنواره، تکنسین ها، کارکنان تولید و تیم اگاهی ما اطمینان حاصل می کنند که رویدادها هموار هستند.

از این به بعد، شما می توانید برای زمینه های تولید یا اگاهی در https://48h.mvde.de/helfen/ ثبت نام کنید و از ما حمایت کنید. ما مشتاقانه منتظر کمک شما هستیم!