استوبن پلاتز

دسترسی بدون مانع:
افراد معلول مانند صندلی چرخدار، کالسکه یا اختلالات حرکتی می توانند به طور مستقل و بدون کمک از محل بازدید کنند.

دسترسی بدون مانع:
افراد معلول مانند صندلی چرخدار، کالسکه یا اختلالات حرکتی می توانند با کمک یک فرد همراه از محل بازدید کنند.

بدون مانع نیست:
متاسفانه، این مکان بدون مانع نیست.

Auf dem Stübenplatz findet regelmäßig der Wochenmarkt statt.