Bildungszentrum Tor zur Welt (Schulen) Samstag, 8. Juni14:30 – 15:30 Uhr

صدای زنان - گروه کر

موسیقی کرال فمینیستی بین المللی

وب سایت
Youtube

صدای زنان بیش از یک گروه کر است. زن * صداها به معنای: جامعه، روح مبارزه، توانمندسازی. ما قطعاتی را می اواز می زنیم که از توانمندسازی خود، اعتراض فمینیستی و همبستگی می گویند. با انجام این کار، گروه کر در همبستگی با همه کسانی از ما که علاوه بر تبعیض جنسیتی، نژادپرستی روزمره را نیز تجربه می کنند، ایستاده است.

صدا، بدن، خلاقیت ابزار ما برای حمل نگرانی های ما و اعتراض ما به جهان خارج است.