ودل

کافه زونک

دسترسی بدون مانع

دسترسی بدون مانع:
افراد معلول مانند صندلی چرخدار، کالسکه یا اختلالات حرکتی می توانند به طور مستقل و بدون کمک از محل بازدید کنند.

دسترسی بدون مانع:
افراد معلول مانند صندلی چرخدار، کالسکه یا اختلالات حرکتی می توانند با کمک یک فرد همراه از محل بازدید کنند.

بدون مانع نیست:
متاسفانه، این مکان بدون مانع نیست.

Achtung: begrenzte Kapazität

Begrenzte Kapazität bedeutet, dass dieser Ort erfahrungsgemäß schnell voll ist.
Wir empfehlen daher früh genug dort zu sein.

کافه Zonk محل ملاقات مشترک همه است و بیشتر برای مهمان نوازی، امنیت و دوستی ان شناخته شده است. همه می توانند بخشی از این خانواده باشند.
عکس: هیچ عکسی در دسترس نیست