نوی میته و اینسلپارک

شانه پشم

دسترسی بدون مانع

دسترسی بدون مانع:
افراد معلول مانند صندلی چرخدار، کالسکه یا اختلالات حرکتی می توانند به طور مستقل و بدون کمک از محل بازدید کنند.

دسترسی بدون مانع:
افراد معلول مانند صندلی چرخدار، کالسکه یا اختلالات حرکتی می توانند با کمک یک فرد همراه از محل بازدید کنند.

بدون مانع نیست:
متاسفانه، این مکان بدون مانع نیست.

فضای باز سبز برای رقص و رویاپردازی بین صنعت، تجارت و زندگی.
عکس: النا استرنبرگ